WYP?Y? NA G??BI?, Podr?cznik do bierzmowania

8,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Z OPINII UCZNIÓW
Po przeczytaniu tematów nie ?a?uj?, ?e zgodzi?am si? na skomentowanie ich, poniewa? poruszy?y mnie i da?y odpowied? na nurtuj?ce mnie pytania. Wszystkie katechezy s? dla mnie zrozumia?e. Poruszaj? tematy, na które wielokrotnie próbowa?am sama w swoim ?yciu odpowiedzie?.
Dominika S.
Podr?cznik jest bardzo nietypowy. Nigdy jeszcze nie spotka?am si? z podr?cznikiem, który by mnie zaciekawi? tak, jak ten. Inne ksi??ki mówi? o czystej teorii, masa formu?ek i regu?ek – istna nuda. Ten natomiast sk?ania nas do czego? wi?cej – do zastanowienia si? nad sob?.
Monika Z.
Czyta?em propozycje do nowego katechizmu, bardzo mnie zainteresowa?y. W ksi??ce odnajduj? wiele ró?nych historii z ?ycia codziennego. Dzi?ki lekturze ksi??ki mog? dowiedzie? si?, jak kocha? i zaprzyja?ni? si? z innymi.
Kuba D.
Po przeczytaniu tej ksi??ki stwierdzi?y?my, ?e bardzo nam si? podoba. Opowiada o zwyk?ych ludziach, takich jak my, o ich ?yciu, k?opotach oraz rodzinie…
Klaudia L, Kasia B.

Z OPINII KATECHETÓW
Same tematy katechez sk?aniaj? do zaanga?owania i dyskusji. M?odzie? ch?tnie podejmuje poruszane w nich problemy… Katechezy wyzwalaj? wiele emocji i rodz? wiele pyta?, co równie? stwarza dla katechety szereg okazji, by po raz kolejny podj?? trud przedstawienia ewangelicznych prawd i zasad ?ycia wspólnotowego.
katechetka s. Maria P.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart