WSPӣCZESNA RODZINA – FUNKCJONOWANIE – ZAGRO?ENIA – TERAPIA

8,98  z VAT

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

WSPÓ?CZESNA RODZINA – FUNKCJONOWANIE – ZAGRO?ENIA – TERAPIA
Autorzy w interesuj?cy sposób przedstawiaj? zagadnienie uzale?nie? na tle uwarunkowa? rodzinnych i indywidualnych problemów m?odych dorastaj?cych osób – Unikaj?c uproszcze?, z jednej strony wprowadzaj? czytelnika w z?o?on? problematyk? rodzinn?, opisuj?c podstawy interwencji terapeutycznych wobec rodziny, analizuj?c mechanizmy konfliktów mi?dzypokoleniowych, z drugiej pokazuj? te dzia?ania, które mog? wzmocni? kruche poczucie to?samo?ci adolescentów
Ksi??ka przeznaczona jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz lekarzy a tak?e dla studentów tych dziedzin nauki – Mo?e by? te? ze wzgl?du na zrozumia?y j?zyk, przejrzysto?? kompozycji wykorzystana przez osoby bezpo?rednio, osobi?cie zainteresowane problemem a tak?e przez ich rodziny…
(Ze wst?pu dr. Barbary Józefik)

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry