WIELICZKA KR?LEWSKA KOPALNIA SOLI

3,90  z VAT

Availability: 1 w magazynie

Kategoria:

Przewodnik wydany w wersji wieloj?zykowej m.in. po:
polsku, szwedzku, fi?sku, norwesku. 

O wyj?tkowo?ci i uroku tej kopalni przes?dzi?a przyroda ju? oko?o 20 milionów lat temu. Wielickie z?o?e solne jest bowiem pozosta?o?ci? po wyparowaniu wód mioce?skiego morza, skutkiem za? pó?niejszego wypi?trzenia si? Karpat jest oryginalna budowa geologiczna z?o?a w górnej cz??ci bry?owa, a w dolnej pok?adowa.
Najstarszy znany dzisiaj i zlokalizowany szyb Goryszowski, który rozpocz?? wydobywanie soli kamiennej metodami górniczymi, pochodzi z drugiej po?owy XIII w. Kopalnia wielicka ma 9 poziomów: od pierwszego, si?gaj?cego 64 m w g??b, po ostatni, le??cy na g??boko?ci 327 m pod powierzchni? ziemi. ??czna d?ugo?? chodników kopalni wynosi niemal 250 km. Gdy policzy? komory wydr??one przez pokolenia górników w ci?gu siedmiu stuleci, okazuje si?, ?e jest to 2040 wyrobisk. Ogrom kopalni jawi si? za? wtedy, gdy po przej?ciu trasy turystycznej u?wiadomi si? sobie, ?e to zaledwie 3% ogó?u wyrobisk.
Górnik wielicki powoli, ale uparcie poznawa? kopalni?, odkrywa? jej tajemnice i bogactwo. Pustki po wydobytej soli zabudowywa? drewnem, wody wp?ywaj?ce do wn?trza warzy?, odzyskuj?c sól. W ci?gu siedmiu wieków istnienia kopalni wydobyto z niej 7,5 min m3 soli, co stanowi ?adunek poci?gu o d?ugo?ci odpowiadaj?cej oko?o 1/5 równika…

(Fragment z przewodnika)

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry