WBREW STEREOTYPOM – NORMATYWNY I SPO?ECZNY WIZERUNEK STRA?Y MIEJ

40,15  z VAT

Availability: 20 w magazynie

SKU: WYD.A.MARSZA Kategoria:

    * Data wydania: 2011
    * Strony: 312
    * ISBN: 978-83-7780-116-1

Publikacja niniejsza jest rezultatem refleksji teoretyków specjalizuj?cych si? w ró?nych dziedzinach prawa, socjologów oraz praktyków zwi?zanych z dzia?alno?ci? stra?y gminnych (miejskich), jej przedmiotem za? – normatywne podstawy aktywno?ci tej instytucji i spo?eczny kontekst jej funkcjonowania. G?ówn? inspiracj? dla powstania ksi??ki by?a dyskusja nad nowelizacj? ustawy o stra?ach gminnych z 2009 roku, a bezpo?rednim impulsem –zorganizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa, Uni? Metropolii Polskich oraz Stra? Miejsk? Miasta Krakowa konferencja naukowa pt. Stra? miejska w ?wietle prawa i w obiektywie mediów, która odby?a si? przy wspó?udziale pracowników naukowych Wydzia?u Prawa i Administracji UJ w Krakowie 9 listopada 2009 r. – na kilka tygodni przed wej?ciem w ?ycie tej nowelizacji. Przedstawiciele w?adz samorz?dowych, reprezentanci stra?y gminnych i miejskich z ca?ego kraju, Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji, Policji, mediów oraz ?rodowisk akademickich podj?li krytyczny namys? nad obecnym modelem „policji” samorz?dowej w Polsce, rozwa?aj?c potrzeb? jego zmiany oraz próbuj?c wytyczy? jej mo?liwe kierunki.

Fragment Wst?pu

Waga 0.00 kg
Shopping Cart