TRENING SI?OWY BEZ SPRZ?TU, OLIVIER LAFAY

20,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: WYDAWNICTWO Kategorie: ,

Olivier Lafay Format: 165×235
Liczba stron: 216
Oprawa: Mi?kka
Cena: 35.90 z?
Podobne: Sport; Olivier Lafay; 
Progresywny trening w warunkach domowych bez profesjonalnego sprz?tu umo?liwiaj?cy:

Rozbudowanie masy mi??niowej.
Redukcj? nadmiernej tkanki t?uszczowej.
Podniesienie wyników sportowych.
System treningu w 13 etapach – od amatorskiego dla pocz?tkuj?cych po sportowy, przydatny równie? dla zawodników uprawiaj?cych inne dyscypliny. W zale?no?ci od osobistych wymaga? i ambicji trening mo?na przerwa? na dowolnym etapie, którego osi?gni?cie daje nam satysfakcj?, dobr? form? i zdrowie.

Spr??ysto??
Si?a
Odporno??
Wytrzyma?o??
Rozci?ganie
Krótkie treningi, niewymagaj?ce cz?stych powtórze?.
Pog??bianie gibko?ci cia?a.
Praca nad wytrzyma?o?ci? mi??ni.

Metoda ta opiera si? przede wszystkim na wykorzystywaniu masy cia?a ?wicz?cej osoby, dzi?ki czemu 110 ?wicze? mo?na stosowa? j? wsz?dzie i kiedy tylko ma si? na to ochot? bez konieczno?ci stosowania specjalnego sprz?tu (hantli, sztang, ?aweczek, maszyn si?owych), cho? mo?e by? równie? stosowana przez osoby posiadaj?ce te urz?dzenia w celu uzupe?nienia i urozmaicenia treningu.

Treningi s? krótkie i nie wymagaj? cz?stego stosowania. Osoby, pragn?ce jedynie odzyska? form? lub poprawi? sprawno?? fizyczn?, po?wiec? na trening dwie do trzech godzin tygodniowo. Ci, którym zale?y na wypracowaniu rozwini?tej muskulatury, osi?gn? du?o wi?ksze rezultaty ?wicz?c podan? metod? trzy godziny tygodniowo ni? trenuj?c sze?? do o?miu godzin na tradycyjnej si?owni.

Program podstawowy (wzmacniaj?cy mi??nie i przywracaj?cy kondycj?): sk?ada si? z dwóch treningów tygodniowo skoncentrowanych na rozwoju muskulatury oraz z jednego treningu wytrzyma?o?ciowego. Plus za ka?dym razem rozci?gni?cie mi??ni
Program dla zaawansowanych (pozwalaj?cy osi?ga? wyniki sportowe): sk?ada si? z trzech treningów tygodniowo skoncentrowanych na rozwoju muskulatury oraz z trzech treningów wytrzyma?o?ciowych.
Zestaw podanych ?wicze? proponowany przez Olivera Lafay jest wynikiem d?ugoletniej praktyki i nabytego przez ten czas do?wiadczenia. Autor wyeliminowa? w niej b??dy bardzo cz?sto pope?niane przez osoby amatorsko rze?bi?ce muskulatur?.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart