Tomasz Jarus, EDUKACYJNY LINUX, PRZYK?ADOWE ROZWI?ZANIA, OD PODS

20,46  z VAT

Availability: 2 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategorie: ,

Ksi??ka stanowi prób? zach?cenia Czytelników do skorzystania z systemu Linux g?ównie w celach edukacyjnych. W kolejnych rozdzia?ach omówiono najciekawsze programy z poszczególnych przedmiotów. Podano równie? mo?liwo?ci wykorzystania ich w trakcie lekcji, w domu podczas przygotowywania referatów, czy rozwi?zywania zada? domowych.
Omawiane programy dost?pne s? bezp?atnie w sieci Internet — do ich popularyzacji w du?ym stopniu przyczynia si? licencja GNU General Public License, która gwarantuje jednocze?nie dynamiczny rozwój programów (pracuj? nad nimi tysi?ce entuzjastów z ca?ego ?wiata). Linux i znaczna
wi?kszo?? programów dla niego przeznaczonych nie wyrnagaj? jakichkolwiek nak?adów finansowych — zarówno sam system jak i aplikacje s? oferowane bez ?adnych op?at (p?acimy tylko za no?nik).
Warto spróbowa? i przekona? si?, ?e Linux to nie system dla komputerowych ekspertów czy naukowców. To narz?dzie dla zwyk?ych ludzi, którzy potrzebuj? sprawnie dzia?aj?cego i ?atwego w obs?udze komputera.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart