TEN PI?KNY TAJEMNICZY ?WIAT

7,20  z VAT

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

TEN PI?KNY TAJEMNICZY ?WIAT
Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Wprowadzenie
Wszystko co w nim, jest we mnie – to stwierdzenie powsta?o w wyniku moich licznych rozwa?a? o ?rodowisku, kt?re kojarz? z miejscem, gdzie ?yjemy i zaspokajamy nasze ?yciowe potrzeby, zar?wno te biologiczne, jak i psychiczne.
Ot?? w bezpo?rednim kontakcie ze ?rodowiskiem zaspokajamy potrzeb? tlenu i wody, za? przemys? spo?ywczy i handel w spos?b po?redni zaspokajaj? potrzeb? po?ywienia. Opr?cz tych funkcji biologicznych kontakt ze ?rodowiskiem zaspokaja r?wnie? potrzeb? regeneracji organizmu i to zar?wno cia?a, jak i ducha, czego dobrym przyk?adem jest m.in. leczenie w sanatoriach, zapewniaj?ce jednoczesne korzystanie z zabieg?w i kontakt z natur?. Jednak na co dzie? nie zauwa?amy tych wa?nych zwi?zk?w ze ?rodowiskiem, kt?re maj? wp?yw na kszta?towanie ca?ej naszej osobowo?ci – fizycznej i psychicznej. Ich rola uwidacznia si? w?wczas, gdy cz?owiek nie jest w stanie zaspokaja? swoich wa?nych potrzeb ?yciowych na dotychczasowym poziomie. Ma to miejsce w sytuacji post?puj?cej degradacji ?rodowiska naturalnego zar?wno w skali lokalnej, jak i w skali ca?ego globu…

Waga 0.00 kg
Shopping Cart