T. W. Nowacki, U. Jeruszka, PODSTAWY DYDAKTYKI PRACY

28,60  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Praca zawodowa jest jedn? z najwa?niejszych funkcji, kt?re cz?owiek wykonuje. Funkcjonowanie cz?owieka w ?rodowisku pracy, problemy dostosowania i zgodno?ci mi?dzy jednostk? a prac? i otoczeniem, zmienno?? i efektywno?? pracy ludzkiej budz? coraz wi?ksze zainteresowanie og??u, w okresie spo?ecze?stwa postindustrialnego oraz trwaj?cych w Europie proces?w integracyjnych. Mo?na postawi? tez?: miejsce Polski w?r?d kraj?w Unii Europejskiej wyznacza w wysokim stopniu jako?? pracy jej obywateli.
Wsp??czesna gospodarka oparta na wiedzy, na nauce i wysokiej technice wymaga innego, nowego spojrzenia na przygotowanie do pracy i na prac? cz?owieka. Europejski rynek pracy i wzrost na nim roli czynnika konkurencyjno?ci, a jednocze?nie du?e bez- robocie w?r?d r??nych grup zawodowych i wiekowych powoduj?, ?e praca zawodowa sta?a si? cenion? warto?ci? Pracodawcy oczekuj? wydajnej, tw?rczej i samodzielnej pracy. Po??dana jest du?a ruchliwo?? zawodowa. Potrzebne jest otwarte i elastyczne podej?cie do zdobywania kwalifikacji zawodowych, takie, kt?re zach?ca?oby do rozwijania ich w ci?gu ca?ego ?ycia. Ka?dy ponosi odpowiedzialno?? za kszta?towanie w?asnych kwalifikacji. W obliczu tych wyzwa?, tak?e takich czynnik?w przemian, jak rozw?j spo?ecze?stwa informacyjnego, proces?w migracji, integracji i globalizacji, zastosowa? high-tech w produkcji i us?ugach, podnoszenie jako?ci wyrob?w i us?ug i w zwi?zku z tym konieczno?? przestrzegania szeroko poj?tych norm jako?ciowych Unii Europejskiej – wzrasta znaczenie zawodowej edukacji pracowniczej, kszta?cenia i samo- kszta?cenia, samoanalizy i samooceny do?wiadcze? zawodowych…
(Fragment wst?pu)

Waga 0.00 kg
Shopping Cart