Stefan ?eromski, PRZEDWIO?NIE, ?ci?gawka z lektury

1,00  z VAT

SKU: Broszura Kategoria:

W pocz?tkach czerwca 1924 r. Stefan ?eromski donosi? Konradowi Czarnockiemu, sekretarzowi ambasady polskiej w Sztokholmie, ?e pisze now? powie??. „Obecnie pisz? powie?? wsp??czesn?, ?yciow?, powojenn? …”
T? powie?ci?, kt?ra zamyka?a szerg przemy?le? pisarza na temat Polski niepodleg?ej, bylo „Przedwio?nie”, uko?czone 21 wrze?nia 1924 roku. Sta?a si? ona najg?o?niejszym wydarzeniem w literaturze mi?dzywojennej. Stefan ?eromski nale?a? do pokolenia, kt?re ukszta?towane przez wiek XIX, doczeka?o „cudu” wolno?ci…

Waga 0.00 kg
Shopping Cart