S?owne potyczki czyli o trudnej sztuce dyskusji, Latoch Zieli?sk

5,60  z VAT

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Ksi??ka ta traktuje dyskusj? jak dobr? podstaw? do kszta?towania warto?ci, umiej?tno?? s?u??c? w sytuacjach spo?ecznych wybieraniu rozwi?zania i drogi post?powania w obliczu ró?nych pogl?dów i odmiennych celów.Publikacja sk?ada si? z dwóch cz??ci: teoretycznej i praktycznej. W cz??ci teoretycznej Autorka prezentuje i omawia ró?ne rodzaje dyskusji, m.in.dyskusj? wielokrotn?, dyskusj? panelow?, burz? mózgów, dywanik pomys?ów, metaplan, drzewko decyzyjne i inne. W cz??ci II znalaz?y si? propozycje scenariuszy lekcji j?zyka polskiego prowadzonych metod? dyskusji w szkole podstawowej i gimnazjum.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry