Represje organ?w wymiaru sprawiedliwo?ci w sprawach politycznych

30,90  z VAT

Kategoria:

W ostatnich latach problematyka funkcjonowania aparatu ?cigania i wymiaru sprawiedliwo?ci w okresie stalinizmu w Polsce sta?a si? przedmiotem wielu cennych opracowa? naukowych oraz publicystycznych . Autorzy tych dzie? zajmowali si? wszak?e z regu?y analiz? zaistnia?ych zdarze? i zjawisk w skali ogólnopolskiej , wzgl?dnie zaw??ali pole widzenia do perspektywy wy??cznie warszawskiej .Znacznie mniej wysi?ku badawczego po?wi?cono natomiast funkcjonowaniu w tamtym okresie s?dowego aparatu przemocy i ucisku w poszczególnych regionach i województwach .Praca autorstwa Sidorkiewicza w znacznym stopniu luk? t? wype?nia .Ukazuj? tak?e losy ludzi ci??ko pokrzywdzonych przez organa totalitarnego pa?stwa komunistycznego , jak równie? mechanizm dzia?ania tych?e organów oraz ?yciorysy najbardziej bezwzgl?dnych s?dziów i prokuratorów.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry