PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY dla uczni?w, J. Zaj?czkowski

12,61  z VAT

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Ksi??ka jest adresowana do nauczycieli kl. I—III. Sk?ada si? ona z: cz??ci teoretycznej, zawieraj?cej podstawowe informacje niezb?dne do realizacji zaj?? (równie? wskazówki metodyczne), scenariusze zaj?? do przeprowadzenia z uczniami (40), scenariusze spotka? z rodzicami dzieci, za??czników (czarno-bia?e rysunki, ankiety itp.)…
Tre?ci zawarte w ksi??ce maj? charakter profilaktyczny, s? zgodne z tre?ciami ?cie?ki edukacyjnej „Edukacja prozdrowotna” zatwierdzonej przez MEN. Ca?o?? problematyki potraktowano kompleksowo poprzez dostarczenie nauczycielowi kompletu materia?ów w formie czarno-bia?ej i kolorowej…
Ksi??ka podejmuje problematyk? zawart? w„Podstawach programowych obowi?zkowych przedmiotów ogólnokszta?c?cych” zatwierdzonych przez MEN.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry