Podstawy europejstyki,m podr?cznik akademicki pod red. naukow? W

55,46  z VAT

Availability: 3 w magazynie

SKU: ok?adka twar Kategoria:

Podstawy europeistyki
Podr?cznik akademicki

pr. zbior. pod red. W. Bokaj?y i A. Pacze?niak
wyd. I, 2009, 800 s., format B5, opr. twarda,
978-83-60732-16-8

„Inicjatywa opracowania i wydania podr?cznika europeistyki jest ze wszech miar uzasadniona i cenna, w pierwszym rz?dzie ze wzgl?du na potrzeby dydaktyki akademickiej, ale tak?e z uwagi na inspiruj?cy do bada? nad wybranymi problemami coraz silniej integruj?cej si? przestrzeni europejskiej charakter takiego kompendium wiedzy. Tego trudnego zadania podj?? si? zespó? autorski naukowo i dydaktycznie w pe?ni kompetentny do sprostania wymogom stawianym przed tego typu opracowaniami. Stanowi? go pracownicy Zak?adu Europeistyki Instytutu Politologii Uniwersytetu Wroc?awskiego: profesor Wies?aw Bokaj?o i doktorzy – Maciej Cesarz, Piotr Grabowiec, Monika Klimowicz, Magdalena Lesi?ska, Anna Pacze?niak, Pawe? Turczy?ski, Aldona Wiktorska-?wi?cka. Szczególnie profesor Wies?aw Bokaj?o ma powa?ny i ceniony dorobek naukowy w tej dziedzinie, ale i pozostali cz?onkowie zespo?u autorskiego zapisali si?, w szerszym b?d? w??szym zakresie, dorobkiem naukowym w bibliografii polskiej politologii, w tym europeistyki. Nale?y zatem podkre?li?, ?e w tre?ci podr?cznika si?gni?to nie tylko do najnowszych osi?gni?? badawczych nauk spo?ecznych, prawniczych, humanistycznych i innych, ale tak?e zaprezentowano w?asne, autorskie osi?gni?cia w tej dziedzinie. […] Wyniki w?asnych bada? s? istotnym walorem podr?cznika akademickiego.

[…] konstrukcja tre?ci odpowiada nie tylko polskim, ale tak?e mi?dzynarodowym zasadom i regu?om publikacji podr?cznikowych. O nowoczesnych standardach uk?adu tre?ci ?wiadcz? tak?e zawarte w 'ramkach’ dodatkowe wyja?nienia, definicje poj??, istotna faktografia, sformu?owane pytania do dyskusji, zalecana literatura do poszczególnych zagadnie? i wybór literatury do poszczególnych cz??ci. Tak uj?ta zawarto?? jest nie tylko ?ród?em okre?lonej wiedzy, ale inspiruje do my?lenia, dyskusji, b?dzie tak?e – jak s?dz? – inspirowa? do prac badawczych na poziomie prac magisterskich i doktorskich. […] Tre?? podr?cznika wzbogacaj? rysunki i zestawienia.”

Waga 0.00 kg
Shopping Cart