PA?STWO ?RODKA A NOWY JEDWABNY SZLAK, PORADZIECKA AZJA CENTRALNA

40,15  z VAT

Availability: 20 w magazynie

SKU: WYD.A.MARSZA Kategoria:

    * Data wydania: 2011
    * Strony: 325
    * ISBN: 978-83-7780-045-4

Pa?stwo ?rodka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL to pod wieloma wzgl?dami nowatorskie opracowanie z zakresu wspó?czesnych nauk politycznych i stosunków mi?dzynarodowych – pomimo bogactwa prac poruszaj?cych tematy zwi?zane z Chinami. Autorowi uda?o si? bowiem znale?? specyficzn? i zaniedban?, cho? bardzo istotn?, nisz? badawcz? w tematyce sinologicznej – stosunki z Azj? Centraln?, które notorycznie redukowane s? do kwestii energetycznych b?d? bezpiecze?stwa regionalnego i zwykle analizowane wy??cznie z perspektywy ekonomicznej lub w?sko w uj?ciu typowym dla stosunków mi?dzynarodowych. Opracowanie to wykracza poza powy?sze ograniczenia, prezentuj?c ca?o?ciow? i wyczerpuj?c? analiz? tematu, integruj?c? problematyk? polityczn? i gospodarcz?, regionaln? i mi?dzynarodow? przy zachowaniu szacunku dla unikalnej specyfiki tego obszaru globu.

Fragment recenzji
prof. Piotra Ostaszewskiego

Waga 0.00 kg
Shopping Cart