Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Jan Sikora

18,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Organizacja ruchu turystycznego na wsi
Jan Sikora
Wydawnictwo WSiP
Rok wydania 1999


Podr?cznik Organizacja ruchu turystycznego na wsi jest przeznaczony przede wszystkim dla technik?w rolniczych i innych szk??, w kt?rych wyk?adane s? przedmioty agroturystyczne. Tematyka – Istota i znaczenie turystyki – Potrzeby cz?owieka zaspokajane przez turystyk? – Czynniki rozwoju turystyki – Rodzaje us?ug turystycznych – Podstawy prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej
w turystyce wiejskiej – Organizacja i obs?uga ruchu turystycznego na wsi – Podstawowe wiadomo?ci z hotelarstwa w turystyce wiejskiej – Organizacja ?ywienia w turystyce wiejskiej – Informacja turystyczna – Instytucjonalne warunki rozwoju agroturystyki.
Ksi??ka mo?e by? r?wnie? wykorzystywana przez inne osoby i instytucje, kt?rym bliskie s? sprawy turystyki wiejskiej, a w szczeg?lno?ci przez O?rodki Doradztwa Rolniczego, stowarzyszenia agroturystyczne, izby rolnicze, izby turystyczne, przedstawicieli samorz?d?w lokalnych oraz przez samych mieszka?c?w wsi, kt?rzy ?wiadcz? lub chc? ?wiadczy? us?ugi z zakresu turystyki wiejskiej.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart