Nowoczene nauczanie gry w pi?k? no?n?, Krzysztof Paluszek, Wydaw

23,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategorie: ,

Nowoczesne nauczanie gry w pi?k? no?n? – Nowoczesne sposoby gry w pi?ce no?nej – aktualne trendy i koncepcje gry – Cele realizowane w grze ofensywnej i defensywnej – Charakterystyka dzia?a? zawodnika z pola w ofensywie i defensywie – Charakterystyka dzia?a? wykonywanych przez bramkarza – Metodyka nauczania dzia?a? w pi?ce no?nej – Metody kontroli nauczanych dzia?a? w pi?ce no?nej. Podr?cznik dla trenerów i instruktorów pi?ki no?nej. Kontrolowane przygotowanie adepta gry w pi?k? no?n? do sprawnego dzia?ania w rywalizacji sportowej, zgodnie ze wspó?czesnymi tendencjami, wymaga podporz?dkowania procesu szkoleniowego racjonalnym przes?ankom. W?ród podstawowych kryteriów, które nale?y uwzgl?dnia? przy planowaniu pracy szkoleniowej, wymienia si?:
– wiedz? o dzia?aniach indywidualnych, grupowych i zespo?owych, stosowanych w grze przez zawodników reprezentuj?cych najwy?szy poziom sportowy,
– wiedz? o dyspozycyjnych i sytuacyjnych determinantach dzia?ania gracza oraz
– konieczno?? uwzgl?dniania przy planowaniu wieloletniej edukacji sportowej zasad dzia?ania zorganizowanego, obejmuj?cego skwantyfikowane projektowanie procesu, jego realizacj? i w konsekwencji kontrol? uzyskiwanych efektów.
Tradycyjne przygotowanie zawodników do gry w pi?k? no?n? dzielone jest na techniczne, taktyczne, kondycyjne, psychiczne itp. Dost?pne publikacje metodyczne w znakomitej wi?kszo?ci dotycz?, odr?bnie scharakteryzowanych, powy?szych sk?adowych, tj. dypozycji osobniczych i zespo?owych. W grze natomiast okazuje si?, ?e zawodnik w ka?dej sytuacji, wykonuj?c okre?lone dzia?ania, wykorzystuje jednocze?nie, w zró?nicowanym stopniu, poszczególne dyspozycje ruchowe (techniczne), kondycyjne, taktyczne czy psychospo?eczne. W zwi?zku z powy?szym odr?bne traktowanie poszczególnych dyspozycji w „zderzeniu” z wymaganiami praktyki treningowej okazuje si? ma?o przydatne. Takie podej?cie u?atwia niew?tpliwie analiz? teoretyczn?, jednak przenoszone do praktyki powoduje, ?e trenerzy traktuj? rozwijanie poszczególnych dyspozycji jako wzgl?dnie niezale?ne kierunki oddzia?ywania szkoleniowego. W konsekwencji tworz? coraz ró?norodniejsze ?rodki treningowe (?wiczenia i metody) rozwijaj?ce, w sposób wyizolowany z gry, poszczególne dyspozycje, cz?sto nie zwi?zane lub s?abo powi?zane z gr?. Zawodnicy, poddawani takiemu treningowi, prezentuj? coraz wi?ksz? bieg?o?? opanowania pi?ki w stosowanych ?wiczeniach lub uzyskuj? coraz lepsze wyniki w próbach kondycyjnych (si?a, szybko??, wytrzyma?o??), natomiast nie wykorzystuj? tego w grze.
Z drugiej strony w praktyce treningowej zbyt ma?o czasu po?wi?ca si? na ?wiadome nauczanie gry, sprowadzaj?c trening do mechanicznego powtarzania ?wicze?, które doprowadzaj? do zautomatyzowanego ich wykonywania. Jednak gra wymaga od jej uczestników alternatywnych dzia?a? i dokonywania w ka?dej sytuacji wyboru jednego z wielu rozwi?za?, a nie rutynowego ich wykonywania.

ISBN 83-918553-0-9
Wroc?aw 2003

23 x 16,5 cm; 123 str.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart