Micha? Grylewski, STYLE KOMUNIKACJI RODZICIELSKIEJ A IDENTYFIKAC

17,50  z VAT

Availability: 4 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Ka?de pokolenie staje wobec zadania utrzymania swojej indywidualnej i spo?ecznej to?samo?ci, ale tak?e kszta?towania siebie i otaczaj?cej rzeczywisto?ci stosownie do wyzwa? czasu, w którym przysz?o mu ?y?. Wymaga to nie tyle wiernego kopiowania zastanych wzorców, ile raczej wybiórczego asymilowania tre?ci kulturowych tak, aby s?u?y?y one przystosowaniu i pobudza?y do rozwoju.
   Proces ten dokonuje si? m.in. dzi?ki identyfikowaniu si? z osobami prezentuj?cymi idea?y istotne dla danej kultury. Takimi osobami znacz?cymi mog? by? rodzice dla swych dzieci. Opisane w tej ksi??ce zwi?zki mi?dzy stylami komunikacji rodzicielskiej a poszczególnymi aspektami identyfikacji dorastaj?cych dzieci z rodzicami mog? u?atwi? kszta?towanie takiego sposobu ich porozumiewania si?, który b?dzie sprzyja? przejmowaniu przez dzieci po??danych psychicznych cech rodziców.
   Osoby interesuj?ce si? teoretycznymi problemami psychologii znajd? te? w tej ksi??ce przegl?d koncepcji identyfikacji oraz zagadnie? dotycz?cych komunikacji w rodzinie…

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry