M. D?browska, M. Rozes??niec, KORYGOWANIE ZABURZE? ZACHOWANIA

6,90  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Nadpobudliwo?? psychoruchowa i agresywno?? dzieci w coraz m?odszym wieku, staj? si? powa?nym problemem spo?ecznym i wyzwaniem nie tylko w Polsce. S? to zjawiska skomplikowane ze wzgl?du na z?o?on? dynamik? i struktur? oraz ró?norodne uwarunkowania. Nie maj? jednorodnego charakteru, gdy? ostatecznie s? sprowadzone do wzajemnie rozgrywaj?cych si? w z?o?onych uk?adach zjawisk natury spo?ecznej i osobowo?ciowej. Powy?sze kwestie stanowi? przedmiot docieka? teoretycznych i empirycznych autorek pracy. Korzystaj?c z wielu inspiruj?cych prac, autorki przedstawiaj? w?asne scenariusze i przebiegi zaj?? socjoterapeutycznych, dokonuj? krytycznej oceny skuteczno?ci dzia?a? i interpretacji zaj?? realizowanych w grupie.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry