KULTURA WARTOSCI KSZAT?CENIE

34,02  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

„Tom powsta? z inicjatywy grupy uczniów Profesora Janusza Gajdy obchodz?cego w czerwcu 2003 roku 70. rocznie urodzin. (…) Prof. zw dr hab. Janusz Gajda – wybitny humanista i pedagog – jest za?o?ycielem i wieloletnim kierownikiem Zak?adu Teorii Upowszechniania Kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. (…) Praca stanowi wa?kie przedsi?wzi?cie edytorskie w naukach o wychowaniu ostatniego okresu w Polsce. Wype?nia ona bowiem na rodzimym rynku wydawniczym szereg luk zwi?zanych z brakiem nowatorskich opracowa? z zakresu takich subdyscyplin, jak: pedagogika i socjologia kultury, filozofia wychowania, pedagogika medialna, socjologia wychowania oraz filozofia nauki. Jej autorami pozostaj? w zdecydowanej wi?kszo?ci najwybitniejsze autorytety, osoby reprezentuj?ce wspó?czesne nauki o wychowaniu w dzisiejszej Polsce. (…) Struktura pracy jest logiczna i przejrzysta, ca?o?? sk?ada si? ze s?owa wst?pnego oraz o?miu wyodr?bnionych cz??ci. (…) Tematyka poszczególnych dzia?ów w przyj?tym za?o?eniu wi??e si? równie? z kr?gami zainteresowa? i wielow?tkowymi obszarami pracy naukowo-badawczej Jubilata. Publikacja stanowi swoiste forum dyskusyjne zogniskowane wokó? szerokiego zakresu aczkolwiek daj?cego w efekcie spójn? ca?o?? niezwykle aktualnych (…) problemów spo?ecznych, posiadaj?cych szerokie konsekwencje dla realizacji wspó?czesnych procesów edukacyjno-kulturowych”.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

Waga 0.00 kg
Shopping Cart