KRAJE POZAEUROPEJSKIE – ZARYS GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ, red. Zygmu

30,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

OD REDAKCJI
Ksi??ka, któr? mamy przyjemno?? Pa?stwu zaprezentowa?, stanowi trzeci? cz??? cyklu materia?ów dydaktycznych do nauczania geografii turysrycznej w szko?ach policealnych na kierunku obs?uga ruchu turystycznego, na studiach wy?szych z zakresu turystyki oraz na kursach pilotów. Wcze?niej opublikowane zosta?y materia?y dotycz?ce geografii turystycznej Polski i Europy.
W publikacji tej Czytelnik znajdzie opisy pa?stw, których gospodarka turystyczna jest najbardziej rozwini?ta. Jako kryterium umieszczenia kraju w ksi??ce by?o osi?gni?cie w ostatnich latach wielko?ci mi?dzynarodowej turystyki przyjazdowej na poziomie powy?ej 200 tys. turystów. Pa?stwa zosta?y pogrupowane wed?ug kontynentów. W wyborze krajów kierowano si? równie? popularno?ci? danego kierunku w podró?ach Polaków. Charakterystyk? pa?stw poprzedzono krótkim opisem ka?dego kontynentu, zawieraj?cym zarówno podstawowe dane geograficzne (granice, elementy ?rodowiska geograficznego, ludno??) oraz specyfik? jego rynku turystycznego…

Waga 0.00 kg
Shopping Cart