KOMPUTER I INTERNET W PRACY NAUCZYCIELA

26,73  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategorie: ,
Komputer sta? si? narz?dziem, które w pracy nauczyciela zajmuje jedno z najwa?niejszych miejsc. Jest pomocny zarówno w procesie przygotowania do lekcji, mo?e by? doskona?? pomoc? w jej toku, jak równie? podczas sprawdzianów i egzaminów. Nie tylko pozwala na oszcz?dno?? czasu podczas przygotowania pomocy, materia?ów dydaktycznych, czy przygotowania merytorycznego, ale sprawia, ?e przygotowanie to nabiera nowej jako?ci, której nie sposób osi?gn?? bez pomocy komputera…
Celem publikacji nie jest dok?adne zapoznanie z przedstawionymi programami, ani tym bardziej , nauka programowania, lecz przedstawienie na przyk?adach mo?liwo?ci, jakie stwarza komputer i internet, zach?cenie do edukacyjnego wykorzystania tych narz?dzi. Dzi?ki temu praca mo?e by? znacznie ciekawsza zarówno dla uczniów jak i nauczyciela, i co najwa?niejsze bardziej efektywna…
Waga 0.00 kg
Shopping Cart