Kazimiera Kotra Anna Pysz-Radziszewska MARKETING W TEORII I PRAK

38,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?adka mi?k Kategorie: ,

Celem ksi??ki jest przedstawienie zasad marketingowego sposobu podejmowania decyzji w przedsi?biorstwie. Lektura prezentowanego podr?cznika umo?liwi Czytelnikowi nie tylko zdobycie niezb?dnej wiedzy z zakresu marketingu, lecz tak?e podpowie rozwi?zania konkretnych problemów, z którymi spotykaj? si? zarz?dzaj?cy przedsi?biorstwami.
Ksia?ka sk?ada si? z dwóch cz??ci – teoretycznej i praktycznej. Napisana zosta?a przez do?wiadczonych wyk?adowców i jednocze?nie praktyków, z my?l? o potrzebach studentów wy?szych uczelni i osób zajmuj?cych si? marketingiem zawodowo.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry