Karol B. Janowski ?r?d?a i przebieg

34,43  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: oprawa mi?kk Kategoria:

zmiany politycznej w Polsce(1980-1989)

Ksi??ka ta zawiera analiz? przeobra?e? politycznych w Polsce, si?gaj?cych pocz?tków lat osiemdziesi?tych. W obszarze refleksji znalaz?y si? geneza, przebieg, dynamika i skutki zmiany (transformacji, tranzycji, przej?cia) politycznej oraz jej istota i natura ( przypadek czy prawid?owo???), cechy ogólne i szczegó?owe. Okres 1980-1989 r. okaza? si? – doprawdy trudno ukry?  -wielce frapuj?cym pod wzgl?dem poznawczym. Ksi??ka nie jest prac? historyczn? , jakkolwiek ?wiadomo? wymaga? warsztatu historyka by?a nieprzerwanie obecna w toku „wadzenia si?”z materia?em, stanowi?cym tworzywo rozwa?a?. Splataj? si? w niej podej?cia w?asciwe róznorakim dyscyplinom zorientowanym na badania polityki w jej wielorakich aspektach – -historii politycznej, filozofii, treorii i socjologii polityki, psychologii politycznej naukom prawnym etc. Autor stwa? przed wyzwaniem, s? udzia?em ka?dego, kto analizuje fakty czy procesy nie w pe?ni poddaj?ce sie procedurze wyja?nienia, które nadal podlegaj? dynamice stawania si? …

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry