J?zyk rosyjski dla nowego liceum og?lnokszta?cacego – zbi?r zada

21,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Niniejsza publikacja, napisana jest przez do?wiadczonych nauczycieli wspó?pracuj?cych z Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? w Krakowie, przeznaczona jest dla uczniów szkó? ?rednich, a w szczególno?ci liceów ogólnokszta?c?cych. Ksi??ka J?zyk rosyjski dla nowego liceum ogólnokszta?c?cego. Zbiór zada? sk?ada si? z trzech cz??ci, które odpowiadaj? nast?puj?cym poziomom opanowania j?zyka: cz??? I poziom podstawowy, cz??? II poziom ?rednio zaawansowany, cz??? III poziom zaawansowany. Ka?da z cz??ci sk?ada si? ze zbioru ?wicze? na rozumienie ze s?uchu, rozumienie tekstu czytanego, testu leksykalno-gramatycznego oraz wypowiedzi pisemnej. Do wszystkich ?wicze? do??czony jest klucz rozwi?za?. Zadania do wypowiedzi pisemnej obejmuj? ró?ne formy pisania kreatywnego, np. list, opowiadanie, recenzj?, opis, rozprawk? itp. W cz??ci tej zamieszczone zosta?y przyk?adowe prace uczniowskie, realizuj?ce poszczególne formy wypowiedzi.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry