J?ZYK POLSKI KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

22,01  z VAT

Availability: 10 w magazynie

SKU: OK?. MI?KKA Kategoria:

Wydaw. IDEA

Data wydania: 2003
Format: B5, Stron: 148

Ok?adka: mi?kka

J?zyk polski. Kurs przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego zosta? pomy?lany jako pomoc dla ucznia ko?cz?cego gimnazjum. Zawiera jednak zadania, które utrwalaj? umiej?tno?ci zdobywane przez ca?y okres kszta?cenia w tym typie szko?y. Ksi??ka ma uk?ad chronologiczny: od staro?ytno?ci do szeroko poj?tej literatury wspó?czesnej. Jeden rozdzia? obejmuje jedn? epok? literack?. Uk?ad ka?dego rozdzia?u jest jasny: cz??? pierwsza to karta powtórzeniowa z samoocen?. Zawiera wiadomo?ci z zakresu historii literatury, uwzgl?dnia podstawow? wiedz? z zakresu filozofii i sztuki. Cz??? druga to zestaw pyta?: otwartych i zamkni?tych, d?u?szych i krótszych, ?atwych i wymagaj?cych dodatkowej lektury. W wi?kszo?ci opieraj? si? one na oryginalnych tekstach ?ród?owych. Cz??? trzecia, i ostatnia, to tabela odpowiedzi lub sugestii rozwi?zania zada? stawiaj?cych problem. Cz??? pyta? wybiega poza podstawow? wiedz? przekazywan? przez podr?czniki. Trudniejsze zadania mo?na omin?? lub si? z nimi zmierzy?, odpowiedzi szukaj?c w encyklopediach, s?ownikach albo… dok?adniej studiuj?c podr?cznik do j?zyka polskiego. Zadania s? tak skonstruowane, aby sprawdzi? jak najszerzej wiedz? i nabyte kompetencje ucznia.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry