J?zyk angielski dla nowego liceum og?lnokszta?c?cego, Zbi?r zada

19,31  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

J?zyk angielski dla nowego liceum ogólnokszta?c?cego, Zbiór zada?,
Bo?ena Sendor-Lis, El?bieta Janicka-Biernat, Maria Potocka-Grych
Wydawnictwo IDEA

Proponowana przez nas publikacja, napisana przez do?wiadczonych nauczycieli wspó?pracuj?cych z Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? w Krakowie, przeznaczona jest dla uczniów szkó? ?rednich, a w szczególno?ci liceów ogólnokszta?c?cych.  Ksi??ka J?zyk angielski dla nowego liceum ogólnokszta?c?cego. Zbiór zada? sk?ada si? z trzech cz??ci, które odpowiadaj? nast?puj?cym poziomom opanowania j?zyka: cz??? I – poziom podstawowy, cz??? II – poziom ?rednio zaawansowany, cz??? III – poziom zaawansowany. Ka?da z cz??ci sk?ada si? ze zbioru ?wicze? na rozumienie ze s?uchu, rozumienie tekstu czytanego, testu leksykalno-gramatycznego oraz wypowiedzi pisemnej. Klucz rozwi?za? zawiera obja?nienia uzasadniaj?ce poprawne rozwi?zania.
Zadania do wypowiedzi pisemnej obejmuj? ró?ne formy pisania kreatywnego, np. list, opowiadanie, recenzj?, opis, rozprawk? itp. W cz??ci tej zamieszczone zosta?y przyk?adowe prace uczniowskie, realizuj?ce poszczególne formy wypowiedzi.
Dost?pna jest równie? kaseta z tekstami sprawdzaj?cymi umiej?tno?? rozumienia ze s?uchu, czytanymi przez native speakera.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart