JAK W??CZY? SI? W PRZEKSZTA?CENIA SYSTEMOWE ZACHODZ?CE W OCHRONI

16,88  z VAT

Availability: 1 w magazynie

Kategoria:

Ksi??ka ta jest odpowiedzi? na zapotrzebowanie informacyjne dotycz?ce przekszta?ce? w ochronie zdrowia. Dostarcza praktycznych informacji na temat zmian w systemie ochrony zdrowia.
Podpowiada m.in. w jaki sposób przygotowa? si? do zawarcia umowy z kas? chorych, jak za?o?y? indywidualn? lub grupow? praktyk?. Radzi jak utworzy? zak?ad lub oddzia? piel?gnacyjno – opieku?czy, czy zak?ad niepubliczny. Wyja?nia jak rozlicza? si? z urz?dem skarbowym, jak pozyska? dodatkowe fundusze na poszerzon? dzia?alno?? zawodow? – np. o programy promuj?ce zdrowie. Poradnik zawiera te? informacje na temat tego co piel?gniarki i po?o?ne powinny wiedzie? o prawach pacjenta i o swoich w?asnych wynikaj?cych np. z umowy o prac?.
Pierwsza cz??? poradnika zawiera praktyczne wskazówki jak w??czy? si? krok po kroku w przekszta?cenia systemowe lub jak odnale?? si? w tych przemianach. Uzupe?niaj? j? wzory umów, statutów, regulaminu oraz inne propozycje rozwi?za?. Cz??? druga – to komplet aktów prawnych sk?adaj?cy si? z najwa?niejszych uregulowa? prawnych dotycz?cych podstaw funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz zasad wykonywania zawodu piel?gniarki i po?o?nej.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart