Jacek Lamparski, GPS W GEODEZJI

50,12  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Wykorzystanie technik satelitarnych w geodezji staje si? na ?wiecie i w Polsce coraz szersze. Studenci studiuj?cy geodezj? ucz? si? ju? praktycznego wykorzystania tej techniki. Jej rozwój prowadzi do powstawania nowych metod, pozwalaj?cych coraz szybciej i niezawodniej wykorzystywa? technik? pomiarów GPS w coraz wi?kszej liczbie zastosowa? geodezyjnych – pocz?wszy od wyznacze? wspó?rz?dnych osnów geodezyjnych, a sko?czywszy na wytyczaniu i pomiarach sytuacyjno-wysoko?ciowych.
Niniejsza ksi??ka ma za zadanie przybli?y? technik? GPS geodetom, jednocze?nie ukazuj?c jak ?atwe mo?e sta? si? jej stosowanie. Wspó?czesny geodeta mo?e w ka?dej chwili zosta? u?ytkownikiem odbiorników GPS. Tworzenie aktywnych stacji GPS umo?liwia stosowanie techniki GPS ma?ym kosztem daj?c szybko i niezawodnie dok?adne wspó?rz?dne. Jest technik? rozwojow? i b?dzie geodetom towarzyszy? w ich pracach coraz cz??ciej. Wprowadzenie do u?ytku nowego europejskiego systemu pozycjonowania – GALILEO, b?dzie opiera? si? o podobne zasady, co GPS.
Pisz?c o wykorzystaniu techniki GPS w geodezji stara?em si? wykorzysta? jak najwi?cej przyk?adów z dotychczasowej, kilkunastoletniej praktyki w jej stosowaniu. Mam nadziej?, ?e ksi??ka ta, chocia? w cz??ci zaspokoi potrzeby geodetów.
Jacek Lamparski

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry