Grzegorz Grela, WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE

13,50  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategorie: ,

Internet jest olbrzymim skarbcem wiedzy, gdzie obecnie mo?emy znale?? informacje praktyczne na ka?dy temat. To, co jest g?ówn? zalet? Internetu – brak centralnego „zarz?dcy”, a przez to brak kontroli nad form? i tre?ci? dost?pnych informacji, staje si? paradoksalnie jego najwi?ksz? u?omno?ci?. Oto obok wielu cennych informacji pojawiaj? si? góry ?mieci i bzdur powoduj?cych szum informacyjny.
Ksi??ka ma na celu u?atwienie efektywnego i bezpiecznego poruszania si? po stronach WWW. Znajduj? si? w niej praktyczne rady i wskazówki dotycz?ce znajdowania konkretnych informacji na dany temat, w?ród ogromnej ilo?ci innych wiadomo?ci, a zawarte w nich kryteria umo?liwiaj? odró?nienie ?róde? wiarygodnych od niepewnych. Ka?de z omawianych zagadnie? jest ilustrowane zestawem praktycznych ?wicze? wraz z przyk?adowym rozwi?zaniem. Przy wielu ?wiczeniach znajduj? si? wskazówki dla rozwi?za? alternatywnych w zakresie wyszukania tej samej informacji.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart