Controlling w zarz?dzaniu przedsi?biorstwem

25,92  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: 16.5x23.5cm Kategorie: ,

Controlling w zarz?dzaniu przedsi?biorstwem Ksi?garnia Ekonomiczna 2011
Maria Sierpi?ska
Vizja Press and IT Sp.z o.o.
Isbn 83-60283-13-3
Wydanie 1 2006
Stron 300

Ksi??ka Controlling w zarz?dzaniu przedsi?biorstwem autorstwa Maria Sierpi?ska Ksi?garnia Ekonomiczna Ksi??ka podzielona zosta?a na dwie cz??ci. Pierwsza z nich zawiera artyku?y dotycz?ce wybranych problemów controllingu w przedsi?biorstwach. Koncentruj? si? one na zagadnieniach odnosz?cych si? do organizacji controllingu w przedsi?biorstwie, rozwi?za? z obszaru controllingu strategicznego i operacyjnego oraz controllingu funkcyjnego, a w szczególno?ci controllingu logistyki, personalnego, controllingu projektów i inwestycji. Znaczna cz??? problemów rozpatrywana jest w oparciu o materia?y empiryczne zaczerpni?te z przedsi?biorstwa. W drugiej cz??ci zawarte s? artyku?y, w których podj?te zosta?y problemy zarz?dzania finansami przedsi?biorstw w uj?ciu controllingowym. Wychodz?c od strategii zarz?dzania kapita?em obrotowym kolejno prezentowane s? problemy ?róde? finansowania przedsi?biorstw, ??czenia si? firm i sposobów kszta?towania cen transferowych mi?dzy podmiotami powi?zanymi kapita?owo.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart