Bo?enia Tokarz, WZORZEC, PODOBIE?STWO, PRZYPOMNIENIE

12,00  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Ksi??ka niniejsza stanowi rodzaj gtossy do teorii przek?adu, b?d?c wynikiem refleksji nad kilkoma t?amaczeniarni tekstów istotnych dla literatury polskiej (Czes?awa Mi?osza, Tadeusza Ró?ewicza, S?awomira Mro?ka), literatury s?owe?skiej (France Prešerna, Cirila Kosma?a, Drago Jan?ara) i literatury francuskiej (Moliera, Stendhala, Eugène’a Ionesco, Samuela Becketta). Wyboru autorów dokonano nie ze wzgl?du na stopie? ich reprezentatywno?ci dla poszczególnych obszarów literackich (zrobili to wcze?niej t?umacze), lecz w celu podkre?lenia istnienia dialogu, jaki toczy si? – w niesko?czono?? – mi?dzy orygina?em a wszystkimi jego przek?adami. Dialog taki wywo?tuj?, zwykle, utwory o warto?ciach uniwersalnych niezale?nie od doktryny estetycznej w nie wpisanej. Ich cech? jest niew?tpliwie otwarto?? pozwalaj?ca na zajmowanie ró?nych postaw interpretacyjnych, które wynikaj? z odmiennej – w ka?dym j?zyku, kulturze i czasie – perspektywy ogl?du…
(Fragment ze wst?pu)

Waga 0.00 kg
Shopping Cart