Biologia. Podr?cznik. Cz??? 2. Waldemar Lewi?ski, Jan Prokop

23,60  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. mi?kka Kategoria:

Biologia. Podr?cznik. Cz??? 2.
Waldemar Lewi?ski, Jan Prokop
Wydawca: OPERON
Rok wydania 2000

Podr?cznik dla uczniów gimnazjum:
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON oferuje dwutomowy podr?cznik do nauczania biologii na trzyletni cykl nauczania: – 1 tom – struktura organizmu cz?owieka i ??czno?? ze ?rodowiskiem, budowa anatomiczna i funkcjonowanie cia?a cz?owieka, choroby jako wynik zaburze? homeostazy,- 2 tom – struktura cia?a oraz funkcje ?yciowe wybranych organizmów, wzajemne zale?no?ci mi?dzy organizmami a ?rodowiskiem, ochrona przyrody, genetyka.Oba tomy realizuj? ca?kowicie tre?ci przewidziane w programie nauczania. Jednocze?nie pozostawia si? nauczycielom czas na powtórzenie i utrwalenie materia?u. Przejrzysty uk?ad podr?czników sprawia, ?e przekazywana w nich wiedza jest bardzo uporz?dkowana. Publikacj? cechuje: wyra?ne odej?cie od encyklopedyzmu, zredukowane bloki tekstowe, zwi?kszony udzia? oraz znaczenie specjalnie opracowanej grafiki zawieraj?-cej opisy poszczególnych czynno?ci. Lekcje maj? charakter problemowy i ?wiczeniowy, a polecenia umieszczono na ko?cu ka?dego rozdzia?u. Przy opracowywaniu publikacji autorzy po?o?yli szczególny nacisk na wszechstronny roz-wój umiej?tno?ci uczniów: rozwi?zywanie problemów w twórczy sposób, poszukiwanie odpo-wiedzi na pytania, prowadzenie obserwacji, wykonywanie do?wiadcze?, samodzielne docho-dzenie do teorii przyrodniczych oraz prac? zespo?ow?. Wyró?nione na innym tle podsumowania stanowi? syntez? informacji zawartych w posz-czególnych rozdzia?ach. Umo?liwiaj? one powtórzenie i utrwalenie materia?u. Na ko?cu ka?-dego podr?cznika znajduj? si? indeks i bibliografia. Podr?czniki do biologii daj? uczniom solidne podstawy do zagadnie?, które b?d? oma-wiane w nowej szkole ponadgimnazjalnej. Doskonale zapoznaj? uczniów z tematyk? zawar-t? w podstawie programowej, w zakresach podstawowym i rozszerzonym.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart