Benjamin Henry CCIE SECURITY Oficjalny podr?cznik przygotowuj?c

64,90  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?.mi?kka Kategoria:

Zawiera CD-ROM

Certyfikaty Cisco Certified Internet Expert s? coraz bardziej popularnym sposobem zdobywania wiedzy na temat dzia?ania systemów Cisco oraz potwierdzania jej w celu uzyskania lepszej pracy. Ksi??ka omawia egzamin pisemny CCIE Security. Jest ona przygotowana i opiniowana przez cz?onków zespo?u CCIE w Cisco. Wa?nym elementem ksi??ki s? pytania na pocz?tku i na ko?cu ka?dego rozdzia?u. Dzi?ki nim Czytelnicy mog? sprawdzi? swoj? znajomo?? tematyki oraz efekty pracy. Jest tu wiele przyk?adów praktycznych, które pozwalaj? nie tylko zda? egzamin, lecz tak?e lepiej przygotowa? si? do praktycznego zastosowania zagadnie? bezpiecze?stwa w konfigurowaniu i utrzymaniu sieci. Dlatego zakres zastosowa? tej ksi??ki znacznie wykracza poza sfer? samego egzaminu b?d?c istotnym kompendium wiedzy na temat bezpiecze?stwa sieci Cisco.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart