Andrzej Warwas, PRAWO ZAM?WIE? PUBLICZNYCH – Komentarz

55,30  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?. twarda Kategoria:

Ustawa Prawo zamówie? publicznych normuje dotychczasow? materi? zamówie? publicznych i dostosowuje prawo polskie do prawa europejskiego, co jest m.in. podstaw? wp?at z funduszy strukturalnych. Ustawa reguluje zasady i procedury obrotu ?rodkami publicznymi. Komentarz do ustawy umo?liwi zarówno administracji jaki i firmom prywatnym praktyczne zrozumienie przepisów ustawy i funkcjonowania zupe?nie nowych regulacji prawnych.
Niniejszy komentarz powinien pomóc w przyswojeniu nowego prawa. Krótkie omówienie wszystkich najbardziej istotnych jej postanowie? i szczególne uwzgl?dnienie nowych uregulowa? jest g?ównie adresowane do tych wszystkich, którzy zamówieniami publicznymi zajmowali si? pod rz?dami starej ustawy. W niniejszym komentarzu przytoczono dotychczas opublikowane oficjalne opinie prawne Urz?du Zamówie? Publicznych, dotycz?ce nowej ustawy. Nie wolno równie? zapomina?, ?e integraln? i bardzo wa?n? cz??ci? prawnego systemu regulacji zamówie? publicznych s? nadal akty wykonawcze-rozporz?dzenia.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry