40 wzor?w wypracowa? szkolnych z j?zyka niemieckiego

15,44  z VAT

Availability: 1 w magazynie

SKU: ok?adka mi?k Kategoria:

 

40 wzorów wypracowa? szkolnych
z j?zyka niemieckiego

 

Sabine Lipi?ska

format: 210/297
ilo?? stron: 90

Ksi??ka zawieraj? gotowe szablony wypracowa? umo?liwiaj?ce zbudowanie w?asnego oryginalnego zadania domowego bez ryzyka pope?nienia b??du gramatycznego czy stylistycznego. Jest rodzajem „?ci?gi edukacyjnej” rozszerzaj?cej zasób s?ownictwa oraz ucz?cej poprawnej konstrukcji zdania. Mo?e by? wykorzystywane zarówno przez pocz?tkuj?cych, jak i ?rednio zaawansowanych, poniewa? trudno?? danego zadania w znacznym stopniu zale?y od polecenia, jakie wyda nauczyciel lub opcji, jak? wybierze ucze?. Uczniowie pos?uguj?cy si? naszymi wzorami maj? mo?liwo?? samodzielnego rozwini?cia tematu. 

Korzystaj?c z zawartych w ksi??ce „banków s?ów” mog? oni modyfikowa? wypracowania i dostosowywa? je do w?asnych potrzeb. Tak wi?c pisanie jest tu procesem twórczym, wymagaj?cym logicznego my?lenia oraz dba?o?ci o szczegó?y i spójno?? tekstu. Oryginalna typografia strony pozwala na ogarni?cie wzrokiem ca?ego wypracowania i sprawne poruszanie si? pomi?dzy jego fragmentami. Na s?siaduj?cych ze sob? stronach Czytelnik znajdzie tekst niemiecki oraz tekst polski, b?d?cy jego wiernym t?umaczeniem. Taki uk?ad ksi?ki sprawia, ?e mog? z nich korzysta? równie? s?absi uczniowie.

Waga 0.00 kg
Shopping Cart
Przewiń do góry