SPO?ECZNE PROBLEMY AMERYKI ?ACI?SKIEJ, RED. NAUKOWA JACEK KNOPEK

30,78  z VAT

Availability: 20 w magazynie

SKU: WYD.A.MARSZA Kategoria:

Problemy spo?eczne regionu latynoameryka?skiego znalaz?y odzwierciedlenie w nieniejszych studiach, których autorami sa zarówno pracownicy naukowi zajmuj?cy si? kwestiami pó?kuli zachodniej, jak te? studenci lub absolwenci uczelni, którzy w swych do?wiadczeniach akademickich b?d? ?yciowych byli obecni na terytorium Ameryki ?aci?skiej. Zbiór tekstów otwieraj? materia?y traktuj?ce o ogólnych zagadnieniach latynoameryka?skich, po czym poszczególni autorzy przechodz? do kwestii krajowych, aczkolwiek tak?e maj?cych charakter problemowy. W?ród materia?ów tych znajduj? si? tak?e teksty wr?cz unikatowe, gdy? dotykaj?ce co prawda wa?nych dla tego obszaru kwestii – ale maj?cych charakter lokalizmu, cz?sto oddzielonego od pa?stwa polskiego tysi?cami kilometrów. Problemami tymi nie zajmuj? si? nawet sami badacze latynoameryka?scy czy hiszpa?skoj?zycznymi. Pewn? grup? materia?ów stanowi? szeroko poj?te polonica, gdy? Polacy znale?li swoje trwa?e miejsce w historii krajów latynoameryka?skich, a pam
i?c o nich jest do chwili obecnej piel?gnowana. Potomkowie XIX i XX wiecznych emigrantów polskich nadal zamieszkuj? ten region, stanowi?? istotny ekwiwalent wspó?czesnych stosunków polsko-po?udniowo oraz ?rodkowoameryka?skich.
Wydawnictwo: Wyd.Adam Marsza?ek
Rok wydania: 2012
Nr wydania: 1
Stron: 252

Waga 0.00 kg