Kontakt i mapa dojazdu
ZIELONY SMOK Maria Szumna
ul. Rydygiera 25,lokal użytk. nr 13, parter, część handlowa
30-695 Kraków

Tel.kom.: 530-448-440  
mail: zielonysmok1@gmail.com

Biologia. Podręcznik. Część 2. Waldemar Lewiński, Jan Prokop
Biologia. Podręcznik. Część 2. Waldemar Lewiński, Jan Prokop
Kliknij aby powiększyć

  • Cena: 23,60zł
  • Model: okł. miękka
  • Data dodania produktu do sklepu: środa, 21 paĹşdziernik 2009.

Biologia. Podręcznik. Część 2.
Waldemar Lewiński, Jan Prokop
Wydawca: OPERON
Rok wydania 2000

Podręcznik dla uczniów gimnazjum:
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON oferuje dwutomowy podręcznik do nauczania biologii na trzyletni cykl nauczania: - 1 tom - struktura organizmu człowieka i łączność ze środowiskiem, budowa anatomiczna i funkcjonowanie ciała człowieka, choroby jako wynik zaburzeń homeostazy,- 2 tom - struktura ciała oraz funkcje życiowe wybranych organizmów, wzajemne zależności między organizmami a środowiskiem, ochrona przyrody, genetyka.Oba tomy realizują całkowicie treści przewidziane w programie nauczania. Jednocześnie pozostawia się nauczycielom czas na powtórzenie i utrwalenie materiału. Przejrzysty układ podręczników sprawia, że przekazywana w nich wiedza jest bardzo uporządkowana. Publikację cechuje: wyraźne odejście od encyklopedyzmu, zredukowane bloki tekstowe, zwiększony udział oraz znaczenie specjalnie opracowanej grafiki zawierają-cej opisy poszczególnych czynności. Lekcje mają charakter problemowy i ćwiczeniowy, a polecenia umieszczono na końcu każdego rozdziału. Przy opracowywaniu publikacji autorzy położyli szczególny nacisk na wszechstronny roz-wój umiejętności uczniów: rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, poszukiwanie odpo-wiedzi na pytania, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń, samodzielne docho-dzenie do teorii przyrodniczych oraz pracę zespołową. Wyróżnione na innym tle podsumowania stanowią syntezę informacji zawartych w posz-czególnych rozdziałach. Umożliwiają one powtórzenie i utrwalenie materiału. Na końcu każ-dego podręcznika znajdują się indeks i bibliografia. Podręczniki do biologii dają uczniom solidne podstawy do zagadnień, które będą oma-wiane w nowej szkole ponadgimnazjalnej. Doskonale zapoznają uczniów z tematyką zawar-tą w podstawie programowej, w zakresach podstawowym i rozszerzonym.

Recenzje